cosmetic studio

MBeauty

MBeauty

Polityka prywatności

|

Zadzwoń: +48 500 768 854 lub umów się online

Polityka Prywatności MBeauty Martyna Borzęcka

 1. Bezpieczeństwo i komfort naszych Klientek/Klientów jest dla nas szczególnie istotne. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką”) określa w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w ramach korzystania z naszych usług, dlatego prosimy abyś uważnie zapoznała/ł się z jej treścią.

 2. W celu ułatwienia poruszania się po naszej Polityce, poniżej znajdziesz definicje podstawowych pojęć, których używamy w jej dalszej treści:

 3. Administrator Danych - oznacza MBeauty Martyna Borzęcka z siedzibą pod adresem Alwernia, os. Chemików, nr 23B, 32-566 Alwernia zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7372219945, nr REGON 384256101;

 4. Klientka/Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, dokonującą Rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej;

 5. Salon – salon usług kosmetycznych MBeauty pod adresem Alwernia, os. Chemików, nr 23B;

 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. Pojęcia takie jak „dane osobowe”, „naruszenie ochrony danych osobowych” czy „przetwarzanie” są stosowane w niniejszej Polityce zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z przepisów RODO.

 8. Jako Administrator Danych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu rezerwacji usług świadczonych w Salonie – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

   1. imię i nazwisko;

   2.  nr telefonu;

   3. adres e-mail.

  2. w celu realizacji usług kosmetycznych w Salonie – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

   1. imię i nazwisko;

   2. nr telefonu;

   3. adres e-mail;

   4. data urodzenia;

   5. dane o Twoim stanie zdrowia (w przypadku zabiegów kosmetycznych, których przeprowadzenie wymaga przeprowadzenia wywiadu z Klientką/Klientem przed rozpoczęciem ich realizacji – np. makijaż permanentny);

   6. Twój wizerunek utrwalony na dokumentacji fotograficznej (dla celów zilustrowania efektów przeprowadzonego zabiegu kosmetycznego – „przed” i „po”).

  3. dla celów wideo-monitoringu Salonu – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

   1. Twój wizerunek utrwalony na kamerach wideo zainstalowanych w Salonie.

  4. w celu promocji Salonu i świadczonych usług – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak:

   1. imię i nazwisko (wysyłka materiałów reklamowych, informacja o promocjach i nowościach);

   2. nr telefonu (wysyłka materiałów reklamowych, informacja o promocjach i nowościach);

   3. adres email (wysyłka materiałów reklamowych, informacja o promocjach i nowościach);

   4. Twój wizerunek utrwalony na dokumentacji fotograficznej (promocja Salonu z wykorzystaniem mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, itp.).

 9. Jako Administrator Danych przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności postanowieniami RODO. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji i wykonania usługi kosmetycznej w Salonie.

 10. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są:

  1. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - w celu obsługi procesu rezerwacji usług świadczonych w Salonie;

  2. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) - w celu realizacji usług kosmetycznych w Salonie;

  3. Art. 9 ust. 2 a) w zw. Z ust. 1 RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – w zakresie w jakim realizacja usług kosmetycznych w Salonie wymaga przetwarzania przez nas danych o Twoim stanie zdrowia;

  4. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – dla celów promocji Salonu i świadczonych usług;

  5. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) –dla celów wideo-monitoringu w Salonie;

  6. Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) - w niektórych przypadkach przetwarzamy dane naszych Klientek/Klientów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (przepisy podatkowe i rachunkowe, obsługa procesu reklamacji, itp.);

 11. Dane Klientek/Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych i osoby przez niego zatrudnione. Do danych osobowych naszych Klientek/Klientów   mogą   mieć   dostęp   nasi   podwykonawcy   (podmioty przetwarzające) np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Salonu, obsługi procesu płatności oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 12. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora Danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 13. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich są one przetwarzane:

  1. dane zebrane w zakresie rezerwacji i realizacji usług świadczonych w Salonie – przez okres wymagany do obsługi procesu reklamacji, zapytań ze strony Klientek/Klientów oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

  2. dane zebrane w celu promocji Salonu i świadczonych usług – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

  3. dane zebrane w zakresie wideo-monitoringu w Salonie – przez okres 30 dni.

W przypadku realizacji celu przetwarzania Twoich danych osobowych, zostaną one przez nas zniszczone lub usunięte.

 1. Jako Administrator Danych dokładanych szczególnych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, w szczególności wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ich ochrony.

 2. Jako Klientce/Klientowi przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, a w szczególności prawo do:

  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;

  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych;

  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Twoje dane osobowe;

  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania Twoich danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

  7. odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda;

  8. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ograniczenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

  9. wniesienia skargi do właściwych organów Państwa, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 3. W przypadku skierowania przez Ciebie żądania ograniczenia lub usunięcia przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie, możemy zachować Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na wykonanie usługi kosmetycznej oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych.

 4. Niniejsza Polityka w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 5. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki, sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami bezpośrednio w Salonie, lub drogą e-mailową: mbeauty.cosmeticstudio@gmail.com.

 6. Stosownie do potrzeb możemy dokonywać zmian i uzupełnień niniejszej Polityki, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Salonie.